CaravanLand s.r.o.

Nad Plážou 4489/18A
974 01
Banská Bystrica

IČO: 51 052 628
IČ DPH: SK2120571123 

IBAN: SK09 0900 0000 0051 3480 8913

BIC: GIBASKBX 

Tel.: + 421 (0) 905 220 700
+ 421 (0) 905 520 943
+ 421 (0) 907 304 492
E-mail: caravanland@caravanland.sk 

Základné všeobecné informácie

1. Podmienkou je vek vodiča od 25 do 65 rokov, pritom vodič musí mať najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla.

2. Nájomca sa zaväzuje uvádzať vždy pravdivé, úplné a aktuálne údaje o svojej totožnosti; predovšetkým meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, príp. sídla právnickej osoby, telefonický a e-mailový kontakt, prípadne ďalšie údaje, ktoré prenajímateľ vyžaduje.

3. Právnické osoby /živnostníci a podnikateľské subjekty/ predložia ku dňu podpisu Zmluvy aj kópiu z OR alebo ŽR nie staršiu ako 3 mesiace, ďalej fotokópiu kartičky platcu DPH / v tom prípade, ak sú platcovia DPH/, ak nejde o štatutárov alebo konateľov, tak sa predkladá plná moc overená notárom. V prípade, že nájomca- právnická osoba nesplní niektorú z podmienok z uzatváranej Zmluvy, prenajímateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy s nájomcom- právnickou osobou.

4. Na obytné vozidlo je uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu (PZP) aj havarijné poistenie (KASCO).

5. Obytné vozidlo sú vybavené ročnou diaľničnou známkou na jazdu po spoplatnených cestách na území Slovenska.

6. Prenajímateľ odovzdáva klientovi obytné vozidlo na základe preberacieho protokolu. Obytné vozidlo musí byť v bezchybnom technickom stave, vyčistené, poistené, vybavené dokladmi potrebnými k jeho prevádzke.

7. Obytné vozidlo sa na začiatku prenájmu odovzdáva klientovi s plnou palivovou nádržou. Na konci prenájmu sa vyžaduje vrátenie s plnou palivovou nádržou.

8. Obytné vozidlo sa vydáva a vracia na základe individuálnej dohody medzi prenajímateľom a nájomcom t.j. čas a miesto si dohodnú individuálne.

9. Do 3 dní od rezervácie („čakajúca rezervácia“) zaplatí nájomca zálohu vo výške 50% z plnej ceny prenájmu na základe faktúry, ktorú nájomca od prenajímateľa dostal elektronickou formou spolu s návrhom Zmluvy; platba je pripísaná na účet prenajímateľa /obytné vozidlo je rezervované pre nájomcu/.

10. Najneskôr do 14 dní začatia nájmu zaplatí nájomca zvyšných 50% z plnej ceny nájmu na základe faktúry, ktorú nájomca od prenajímateľa dostal elektronickou formou. CaravanLand s.r.o. Nad Plážou 4489/18A 974 01 Banská Bystrica IČO: 51 052 628 IBAN: SK09 0900 0000 0051 3480 8913 Tel.: + 421 (0) 905 220 700 IČ DPH: SK2120571123 BIC: GIBASKBX + 421 (0) 905 520 943 + 421 (0) 907 304 492 E-mail: caravanland@caravanland.sk 

11. Odstúpenie od Zmluvy: 

  • 90 (vrátane) a viac dní pred dohodnutým dňom prevzatia , nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie vo výške 10% dohodnutého nájmu, ale najmenej 100 Eur; - ak nájomca odstúpi od Zmluvy
  • 89 - 30 (vrátane) dní pred dohodnutým dňom prevzatia, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie vo výške 30% dohodnutého nájmu;
  • ak nájomca odstúpi od Zmluvy 25 - 15 (vrátane) dní pred dohodnutým dňom prevzatia, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie vo výške 50% dohodnutého nájmu;
  • ak nájomca odstúpi od Zmluvy 14 - 7 (vrátane) dní pred dohodnutým dňom prevzatia, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie vo výške 80% dohodnutého nájmu;
  • ak nájomca odstúpi od Zmluvy 6 (vrátane) a menej dní pred dohodnutým dňom prevzatia, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie vo výške 95% dohodnutého nájmu.

12. Výška vratnej zálohy (kaucia) je 500,- EUR, ktorá je zaplatená najneskôr 24 hodín pred fyzickým prevzatím predmetu nájmu, alebo v deň prevzatia predmetu nájmu.

Všeobecné podmienky prenájmu platné od 1.3.2019

Produkt pridaný do zoznamu prianí
Produkty pridané na porovnanie

Stránka používa cookies. Viac sa o nich dočítate tu. Bez registrácie sú dáta anonymné, po registrácii máte plné právo s nimi manipulovať ako chcete.