1. Podmienkou je vek vodiča najmenej 21 rokov, pritom vodič musí mať najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla.
 2. Nájomca sa zaväzuje uvádzať vždy pravdivé, úplné a aktuálne údaje o svojej totožnosti; predovšetkým meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, príp. sídla právnickej osoby, telefonický a e-mailový kontakt, prípadne ďalšie údaje, ktoré prenajímateľ vyžaduje.
 3. Právnické osoby /živnostníci a podnikateľské subjekty/ predložia ku dňu podpisu Zmluvy aj kópiu z OR alebo ŽR nie staršiu ako 3 mesiace, ďalej údaje IČ DPH / v tom prípade, ak sú platcovia DPH/, ak nejde o štatutárov alebo konateľov, tak sa predkladá plná moc overená notárom. V prípade, že nájomca- právnická osoba nesplní niektorú z podmienok z uzatváranej Zmluvy, prenajímateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy s nájomcom- právnickou osobou.
 4. Na obytný príves je uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu (PZP) aj havarijné poistenie (KASCO).
 5. Obytný príves je vybavený ročnou diaľničnou známkou na jazdu po spoplatnených cestách na území Slovenska.
 6. Prenajímateľ odovzdáva klientovi obytný príves na základe preberacieho protokolu. Obytný príves musí byť v bezchybnom technickom stave, vyčistené, poistené, vybavené dokladmi potrebnými k jeho prevádzke.
 7. Obytný príves sa vydáva a vracia na základe individuálnej dohody medzi prenajímateľom a nájomcom t.j. čas a miesto si dohodnú individuálne.
 8. Do 3 dní od rezervácie („čakajúca rezervácia“) zaplatí nájomca zálohu vo výške 50% z plnej ceny prenájmu na základe faktúry, ktorú nájomca od prenajímateľa dostal elektronickou formou spolu s návrhom Zmluvy; platba je pripísaná na účet prenajímateľa /obytný príves je rezervovaný pre nájomcu/.
 9. Najneskôr do 14 dní začatia nájmu zaplatí nájomca zvyšných 50% z plnej ceny nájmu na základe faktúry, ktorú nájomca od prenajímateľa dostal elektronickou formou.
 10. Odstúpenie od Zmluvy:
  • 90 (vrátane) a viac dní pred dohodnutým dňom prevzatia , nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie vo výške 10% dohodnutého nájmu, ale najmenej 100 Eur;
  • ak nájomca odstúpi od Zmluvy 89 – 30 (vrátane) dní pred dohodnutým dňom prevzatia, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie vo výške 30% dohodnutého nájmu;
  • ak nájomca odstúpi od Zmluvy 25 – 15 (vrátane) dní pred dohodnutým dňom prevzatia, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie vo výške 50% dohodnutého nájmu;
  • ak nájomca odstúpi od Zmluvy 14 – 7 (vrátane) dní pred dohodnutým dňom prevzatia, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie vo výške 80% dohodnutého nájmu;
  • ak nájomca odstúpi od Zmluvy 6 (vrátane) a menej dní pred dohodnutým dňom prevzatia, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie vo výške 95% dohodnutého nájmu.
 11. Výška vratnej zálohy (kaucia) je 500,- EUR, ktorá je zaplatená najneskôr 24 hodín pred fyzickým prevzatím predmetu nájmu, alebo v deň prevzatia predmetu nájmu.
 12. Pri nedodržaní termínu vrátenia za každý deň omeškania bude účtovaný poplatok 200,00 €. V prípade predčasného vrátenia nevzniká prenajímateľovi nárok na vrátenie nájomného.
 13. Na obytnom prívese je zakázané robiť akékoľvek úpravy a zmeny, v prípade poruchy alebo nehody nájomca neodkladne o tomto informuje prenajímateľa.
 14.  V prípade že jazdná súprava bude spadať do kategórie úhrady diaľničnej známky na prípojné vozidlo, nájomca je povinný poplatok uhradiť, ak túto povinnosť opomenie bude mu na základe oznámenia príslušného úradu suma postúpená k úhrade.
 15.  Nájomca svojím podpisom potvrdzuje oboznámenie sa a súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Všeobecné obchodné podmienky